جشن خنده وي‍ژه عيد سعيد فطر با شركت هنرمندان سينما و تلويزيون، در مجتمع بزرگ كوهسر در روز 7 مرداد 1393 ساعت 8 بعد از ظهر برگزار ميگردد. براي خريد بليط اين مراسم ميتوانيد از اينجا اقدام نماييد. كليه عوايد اين برنامه متعلق به كودكان بي سرپرست گلستان علي ميباشد.