گزارش نظر

در مورد خودرو تشریفات توضیح بیشتر بدین واینکه بصورت در خدمت باشه به چه صورت هست برای ساعات طولانی و یا یک روز