گزارش نظر

واقعا سرویس های خوبی ارائه میده تاچ سی و آبروی شهر مشهد رو حفظ کرده با این تنوع و کیفیتی که داره خدمات میده، امیدوارم شاهد امکانات بیشتری از این سرویس باشیم. راننده هاش واقعا آموزش دیده و مودب هستن آفرین که به مشهد اعتبار دادین