گزارش نظر

درود واقعیتش نقل مطالب فنی از جانب یک خانم درنوع خود جالب و دلگرم کننده، وهشدارها سودمند و کاربردیست، لیکن این مورد را نیز مورد ارزیابی قراردهید اگر سودمند واقع شد بیفزایــیـد "ٓ٫ٓ٫ه هنگام کارکردن با گوشی یا تبلت به هیچ وجه دستگاه به شارژ وصل نباشد چون به کرات دیده شده باعث کوتاهی عمرباطری میگردد