گزارش نظر

یه نکته ای رو اشتباه نوشته اید.
باتری از لحاظ ساختاری، دقیقا مثل خازن هست.
عمر یک خازن به تعداد شارژ و دشارژ آن بستگی دارد.
مثلا یک خازن هزار بار یا دو هزار بار می تواند شارژ یا دشارژ شود.
اگر میخواهید بیشترین پرفورمنس و طول عمر رو از باتری بگیرید، باید قانون ۱۰-۹۰ را عایت کنید:
۱۰درصد به شارژ بزن
بالای ۹۰درصد از شارژ درآر