گزارش نظر

واقعا ممنونم
شاید به جرأت بگم من سالیان ساله که به دنبال یه همچین قابلیتی از آیفون بودم .
هزاران هزار بار ممنون