گزارش نظر

سلام
البته قیمت هایی که اعلام کردین برای خیلی ها آرزو محسوب میشه قدیما با این مبالغ ماشین خرید و فروش میشد !!!