گزارش نظر

سیاست بازاریابی نوستالژی بیشتر مواقع جواب می ده. مثل پیکان، صابون گلنار و ...
اما نوکیا بجای اینکار می بایست تکنولوژی خود را دوباره احیا و با سواد بالا به رتبه اول خود برگردد.