گزارش نظر

فقط داره پول مارکش واینکه اولین گوشی هوشمند بودرو میخوره شاید بگین که چرا بازی گرا این گوشی رو میخرن حتی خود کره ای ها خوب معلومه باخطر اینکه گرون تره ویک سیب پشتش داره