گزارش نظر

خودروي مذكور رنو توئیزی بوده و به لطف منابع مالي دانشگاه آزاد خريداري شده و تنها تغيير آن چراغ هاي عقب و مارك رنو ميباشد كه تعويض شده است.