گزارش نظر

من اپل ۷ دارم زیادم دستم نمیگیرم هر روز باید بزنم شارژ ولی