گزارش نظر

با این حساب وقتی شارژ گوشی بیاد روی ۲۰درصد باید بندازیمش تو سطل زباله!
گوشی رو لوس بار نیارید بابا