گزارش نظر

بسیار جالب بود ، ٢ میلیارد پیكسل پردازشش هم كار هر كامپیوتری نیست چه‌ برسه به‌ كاپچرش .