گزارش نظر

من فکر میکردم که دیگه نوت نیاد... خودم از نوت سه داشتم تا نت5 فروختم نت 7بگیرم که خراب شد... تا اینکه میخواستم برم سراغ اس 8.
اما حالا که فهمیدم نت 8 داره میاد.. حتما منتظرش میمونم...
نت ها خیییلیییی پرکارو پر استفادن...
من که عاشقشم... شمارو نمیدونم !!!