بزرگراهی با پنل های شارژ خورشیدی

استفاده از پنل های خورشیدی در جهان رو به گسترش است و این بار به شیوه جدیدی در بزرگراه از آن ها استفاده می شود.

برای اینکه بتوانیم انرژی خورشیدی را به الکتریکی تبدبل کنیم باید از پنل های خورشیدی استفاده کنید.در کشور چین به دلیل جمعیت زیاد استفاده از انرژی های پاک رونق زیادی پیدا کرده است و همچنین از آن جاییکه رشد چین در این سال ها زیاد شده است سرمایه بیشتر صرف تولید انرژی الکتریکی پاک می شود.

این بار در بزرگراهی در چین از پنل های خورشیدی استفاده شده است تا انرژی نور را به الکتریکی تبدبل کند و داخل چرخه سراسری برق کند.این بزرگراه همچنین مزیت های دیگری هم دارد و آن هم این است که در زمستان سیستمی برای آب گردن برف های در جاده دارد و امنیت رانندگی را بیشتر می کند.

نظر دادن

close

Sign up to keep in touch!

Be the first to hear about special offers and exclusive deals from TechNews and our partners.

Check out our Privacy Policy & Terms of use
You can unsubscribe from email list at any time